Thứ tư, 12/5/2021, 21:1
Lượt đọc: 96

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 2 KHỐI 11-GDCD -NĂM HỌC 2020 - 2021

              ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 _ KHỐI 11_ 2020-2021

 

Câu 1: Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Tại sao nói nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc? ( 3 điểm)

 

TRẢ LỜI:

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng  pháp luật, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. (1,0 điểm)

-Sở dĩ, nói nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc là bởi vì:

+Về tính nhân dân rộng rãi được thể hiện trong việc: ( 1,0 điểm)

- Nhà nước của dân, do dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí.

- Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

- Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

+Tính dân tộc sâu sắc được thể hiện: ( 1,0 điểm)

- Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

- Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

- Thực hiện đại đoàn kết dân tộc

Câu 2: Tại sao nói, nước ta quá độ đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là sự lưa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta? ( 2 điểm)

 

TRẢ LỜI:

Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa vì:

- Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì đất nước mới thực sự độc lập. ( 0,5 điểm)

- Đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột. ( 0,5 điểm)

- Đi lên chủ nghĩa xã hội mới có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mọi người mới có điều kiện phát triển toàn diện. ( 0,5 điểm)

- Phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại. ( 0,5 điểm)

 

Câu 3: Nêu phương hướng cơ bản của chính sách bảo vệ tài nguyên và môi trường ở nước ta ? Theo em quan niệm “ lên rừng đốt nương làm rẫy, chặt cây đốt làm than” còn phù hợp trong xã hội hiện nay hay không ? Vì sao? ( 3 điểm)

 

- Phương hướng của chính sách bảo vệ tài nguyên và môi trường:

+ Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước (0.5điểm)

 

+ Thường xuyên gd, tuyên truyền, xd ý thức trách nhiệm về bảo vệ TN, MT cho toàn dân (0.5điểm)

 

+ Coi trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu (0.5điểm)

 

 + Chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện MT, bảo tồn thiên nhiên (0.5điểm)

 

+ Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm TN. Áp dụng công nghệ hiện đại (0.5điểm)

- Giải thích:

+ Quan niệm này không còn phù hợp với ngày nay.(0.25điểm)

+ Quan niệm này không còn phù hợp vì hiện nay không chỉ lo cái ăn cái mặc mà chúng ta phải biết bảo vệ tài nguyên và  môi trường  nữa. ..(HS giải thích thêm theo ý hiểu của mình).(0.5điểm)

 

Câu 4: Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ( 2 điểm)

 

- Tất cả mọi công dân được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam đều được hưởng quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền bầu cử, ứng cử, quyền và nghĩa vụ học tập, lao động,…).(0.5điểm)

- Khi nhà nước ban hành các quy định và bộ luật đều tiến hành trưng cầu dân ý, để mỗi người dân đều được đóng góp ý kiến, nhất là vào những hoạt động có liên quan đến bản thân mình.(0.5điểm)

- Các chính sách ban hành đều mang lại lợi ích cho nhân dân.(0.5điểm)

- Người dân đều được hưởng các chế độ ưu đãi, chế độ đãi ngộ..(0.5điểm)

 

 

Tác giả: Phạm Thị Huệ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163