Thứ ba, 19/10/2021, 22:30
Lượt đọc: 14

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 KHỐI 10

NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊNH  KỲ HỌC KỲ 1 GDCD 10
Năm học 2021 - 2022

1. Khái niệm thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm
2. Khái niệm phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình
2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
3.Khái niệm vận động.
4. Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất?
5. Khái niệm phát triển.
6. Khái niệm mâu thuẫn.
7. Mặt đối lập của mâu thuẫn 
8. Sự thống nhất gữa các mặt đối lập 
9. Sư đấu tranh giữa các mặt đối lập 
10. Giải quyết mâu thuẫn
11. Mâu thuẫn chỉ có thể được giải quyết bằng đấu tranh
12.Khái niệm chất 
13. Khái niệm lượng 
14. Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất
 
Tác giả: Phạm Thị Huệ

164